Skoči na glavno vsebino

Projekti

Sodelujemo, se povezujemo ...

Aktivni projekti

Dvig digitalne kompetentnosti

»Dvig digitalne kompetentnosti« je program, ki ga vodita konzorcijska partnerja Zavod RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES). Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen programa je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

Več o projektu si lahko preberete na podstrani Dvig digitalne kompetentnosti.

Digitalna šola

Vsebina v pripravi.

Učna okolja 21. stoletja

Vsebina v pripravi.

Varno in spodbudno učno okolje (VSUO)

Vsebina v pripravi.

Končani projekti

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Inovativna učna okolja podprta z ikt - Inovativna pedagogika 1:1
Prijavitelj projekta: Zavod Antona Martina Slomška
Vodja projekta: dr. Andrej Flogie
O projektu

Avtorica: Katja GajšekRazvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.
Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.
Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.

V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 oz 20 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ. Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.
Več o projektu: http://www.inovativna-sola.si

Projekt UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges)

Naša šola je od tega šolskega leta dalje ena izmed 21 slovenskih osnovnih šol (in 18 slovenskih srednjih šol), ki sodelujejo v mednarodnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges) v kateri sodeluje 6 držav.

Temeljni namen tega projekta je spodbujanje razvoja veščin, kot sta samoiniciativnost in podjetnost, s sodobnimi pristopi. To bomo v projektu smiselno integrirali/vključili v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.
V ta namen so se štiri učiteljice naše šole udeležile izobraževanja, ki jih je »opremil« z znanjem in gradivi, ki ga bodo uporabile pri pouku in sicer v dveh oddelkih 3. razreda in 7. razreda. Ti učenci bodo preko različnih dejavnosti razmišljali o svoji samoiniciativnosti in podjetnosti (prilagodljivost, inovativnost, podjetnostno razmišljanje, odgovornost).
Verjamemo, da bo ta način dela spodbudil učence, da bodo znali ovrednotiti svoje lastne ideje, jih želeli in jih tudi znali na pravi način uresničiti in pri tem ustvarjali nove možnosti zase in okolico ter pri tem imeli in nadaljnjo razvijali odgovornost za svojo prihodnost in ljudi iz svoje okolice.

Spremljate na lahko tudi na uradni strani projekta: http://www.zrss.si/ustart/partnerji/

ys logo

logo-erasmus-plus Logotipi_10_2 MIZS_slo Siola_za_ravnatelje-logo

 

KREPITEV KOMPETENCE SAMOSTOJNOSTI IN PODJETNOSTI- POGUM
»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

 

 

 

 

S šolskim letom 2018/2019 smo kot implementacijska osnovna šola vstopili v projekt KREPITEV KOMPETENCE SAMOSTOJNOSTI IN PODJETNOSTI- POGUM.

Namen projekta

Namen projekta POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

–       v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,

–       predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,

–       razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

 

Ključni cilji projekta so:

  • Razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja,
  • Mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije,
  • Opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce in ravnatelje v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

 Projekt, ki zajema obdobje 2017-2022, je financiran s strani Evropske unije in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju sestavljajo tri področja (IDEJE in PRILOŽNOSTI, VIRI, AKCIJA) s po petimi veščinami, s pomočjo katerih bomo dosegali cilje.

 

 

 

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum.

Dostopnost